Algemene Voorwaarden Quizbroers

Laatste wijziging: november 2021

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Activiteiten: alle programma’s, quizzen en evenementen die door Quizbroers worden georganiseerd of aangeboden, daaronder mede begrepen diensten of het bieden van faciliteiten door Quizbroers ten behoeve van de opdrachtgever.

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Quizbroers of anderszins gebruik maakt van de diensten of activiteiten van Quizbroers.

3. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een activiteit of evenement van Quizbroers.

4. Vertegenwoordiger van Quizbroers: degene die uit naam van Quizbroers optreedt bij een activiteit of evenement.

5. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Quizbroers levert.

6. Quizbroers: handelsnaam van Sportcollectivo, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 65368223.

7. De directie: R.H. de Jong.

8. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Quizbroers en een wederpartij waarop Quizbroers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij bij schriftelijke overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Quizbroers, voor de uitvoering waarvan door Quizbroers derden dienen te worden betrokken.

3. De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Quizbroers, het feitelijk deelnemen aan een activiteit of evenement, dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.

4. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 Offertes & Aanbiedingen

1. Quizbroers kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Quizbroers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 Wijzigen van de overeenkomst

1. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

2. Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met Quizbroers, deelnemers daaronder begrepen, is jegens Quizbroers hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Quizbroers mag de overeenkomst wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.

2. De opdrachtgever kan tot 14 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen, daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden van toepassing.Een vermindering van het aantal deelnemers wordt gezien als een deel) annulering. Een wijziging van de datum wordt gezien als een annulering.

3. Bij wijziging van arrangementsdatum door opdrachtgever houdt Quizbroers zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

Artikel 6 Volmachten

1. Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Quizbroers – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.

2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.

3. Bij bevestiging van een activiteit bij Quizbroers wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 7 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

 

Artikel 8 Betaling, rente en incassokosten

1. Betaling vindt plaats op een door Quizbroers opgegeven rekeningnummer

2. Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

3. Quizbroers heeft het recht een aanbetaling vóór een nader door Quizbroers aan te geven datum te verlangen.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn dan wel vóór de opgegeven datum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand;

5. Quizbroers is in geval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen.

6. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is.

7. Quizbroers is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 9 Annulering

1. De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten. Zodoende is opdrachtgever verzekerd voor geldige redenen van annuleren welke veroorzaakt worden door onzekere gebeurtenissen.

2. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en (bij voorkeur) aangetekend te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

3. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een door Quizbroers georganiseerde activiteit zal Quizbroers de volgende kosten in rekening brengen:

1. bij annulering tot 2 weken (14 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 0 % van de totale arrangementssom;

2. bij annulering vanaf 2 weken (14e dag inclusief) tot 1 week (7 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 75% van de totale arrangementssom;

3. bij annulering binnen 1 week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aan-vangsdatum van de activiteit: 100% van de arrangementssom.

4. Ingeval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de aanvang van de activiteit of het evenement blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

5. Quizbroers behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Quizbroers zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

6. Door de overheid ingevoerde maatregelen (bijvoorbeeld vanwege covid) gelden niet als geldige opzegreden. Derhalve is de annuleringsregeling zoals hiervoor beschreven in dergelijke gevallen van toepassing.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en overmacht

1. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting, die de opdrachtgever c.q. deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Quizbroers gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Quizbroers is toe te rekenen, noch aan de leverancier wiens hulp Quizbroers bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever; of

2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken; of

3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Quizbroers of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

5. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 11 Beperkingen aansprakelijkheid

1. Deelname aan activiteiten of evenementen geschiedt voor eigen risico van de opdrachtgever en deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Quizbroers zelf, is Quizbroers niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die tijdens deelname aan activiteiten of evenementen gebeuren, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

2. Indien zich bij de uitvoering van een activiteit of evenement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Quizbroers leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door Quizbroers gesloten aansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat Quizbroers onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van Quizbroers ingevolge artikel 10 beperkt tot ten hoogste driemaal het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Quizbroers.

4. Quizbroers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/ of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/of tijdens een activiteit. Toestemming van Quizbroers om alcohol te nuttigen voorafgaande en/ of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Quizbroers hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/of letsel.

 

Artikel 12 Klachten

1. Reclames met betrekking tot de door Quizbroers georganiseerde activiteiten dienen binnen 5 dagen na afloop van de activiteiten c.q. het programma schriftelijk per aangetekende post bij Quizbroers te worden ingediend.

2. Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen

Op iedere overeenkomst tussen Quizbroers en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Contactformulier

Indien je wilt dat wij contact met je opnemen, laat dan hier je telefoonnummer achter

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search